Schowek Twój schowek jest pusty
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » Regulamin2

Regulamin

Regulamin sklepu PROFI-SHOP.PL

 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Klientów, jak również sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży;

 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.profi-shop.pl, którego właścicielem jest Daniel Głowala, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MASTER TECHNIK Daniel Głowala;

 3. Profi-shop.pl – Daniel Głowala, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MASTER TECHNIK Daniel Głowala, będący stroną zawieranych z Klientami Umów i Umów Sprzedaży Produktów;

 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna, które zawierają z Profi-shop.pl Umowę lub Umowę Sprzedaży Produktów, Klientami Sklepu są zarówno podmioty posiadające Konto w Sklepie, jak i podmioty, które składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji;

 5. Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z Profi-shop.pl z chwilą potwierdzenia Rejestracji;

 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, której przedmiotem są Produkty i zawierana jest pomiędzy Profi-shop.pl a Klientem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie;

 7. Produkty – narzędzia ręczne, pneumatyczne, zestawy narzędzi ręcznych, wyposażenie warsztatowe stanowiące przedmiot Umów Sprzedaży;

 8. Koszyk - narzędzie informatyczne umożliwiające zebranie w jednym miejscu interesujących Klienta Produktów;

 9. Rejestracja procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie adresu e-mail i hasła;

 10. Kontozbiór zasobów i uprawnień w Sklepie przypisanych konkretnemu Klientowi, bezpłatnie prowadzony przez Profi-shop.pl dla Klienta, który dokonał Rejestracji w Sklepie;

 11. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

 1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem Sklepu jest Daniel Głowala, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MASTER TECHNIK Daniel Głowala.

 

Dane:

 • NIP: 9542491708

 • Regon: 278314929

 • adres: ul. Wojciecha 1, 40-474 Katowice

 • tel.: 032 725 23 80, 691 646 362

 • e-mail: info@profi-shop.pl

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży Produktów, a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Profi-shop.pl, jako podmiotu prowadzącego Sklep.

 2. Warunkiem zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży jest uprzednie zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu, który stanowi integralną część Umów i Umów Sprzedaży.

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Profi-shop.pl udostępnia platformę transakcyjną, w ramach której możliwe jest zawieranie Umów i Umów Sprzedaży Produktów. Profi-shop.pl udostępnia przestrzeń serwerową, w której Klienci umieszczają dane służące do ich identyfikacji (Klienci zarejestrowani) i do zawierania Umów Sprzedaży.

 2. Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Profi-shop.pl. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.

 3. Klient, korzystający z usług świadczonych przez Profi-shop.pl, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym

 1. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarówno zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie, jak i Klienci, którzy składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji.

 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne. Zarejestrowani Klienci mogą edytować swoje Konto, prowadzić Książkę adresową dostaw, mają również dostęp do historii złożonych zamówień.

 3. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient deklaruje, czy jest osobą fizyczną, czy prowadzi działalność gospodarczą („Firma”). Następnie wypełnia formularz z danymi kontaktowymi i zapoznaje się z Regulaminem. Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków.

 4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:

 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,

 • dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji są prawdziwe i zgodne z prawem oraz zostały przeze mnie podane dobrowolnie.

 1. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 1.3 powyżej i naciśnięciu na przycisk „Kontynuuj”, powstaje Konto Klienta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Profi-shop.pl a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Profi-shop.pl i prowadzenie Konta Klienta. Klient otrzymuje potwierdzenie Rejestracji na podany adres e-mail.

 2. Profi-shop.pl tworzy dla Klienta, który przeszedł proces Rejestracji, Konto przypisane do wskazanego przez Klienta adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).

 3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Profi-shop.pl drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail info@profi-shop.pl. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie transakcji oraz krótki opis reklamacyjny. Profi-shop.pl dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo.

 4. Klient może rozwiązać Umowę zawartą z Profi-shop.pl dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@profi-shop.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia Profi-shop.pl usunie Konto Klienta.

 5. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu, Umowa na prowadzenie Konta może zostać rozwiązana przez Profi-shop.pl z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

 1. Warunki sprzedaży

 1. Przedmiotem Umów Sprzedaży mogą być Produkty prezentowane w Sklepie. Produkty prezentowane są w ramach kategorii w kolumnie z lewej strony witryny Sklepu. Sklep umożliwia także wyszukiwanie Produktów na podstawie wpisanej frazy, przedziału cenowego oraz nazwy producenta.

 2. Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:

 1. Klient wybiera Produkt poprzez kliknięcie na przycisk: „Kup teraz” lub „Dodaj do koszyka”. Po dokonaniu wyboru, Klient może kontynuować zakupy lub przejść dalej celem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu poprzez wybranie opcji „Do kasy”.

 2. Klient loguje się do swojego Konta, dokonuje Rejestracji lub decyduje się na złożenie zamówienia bez zakładania Konta w Sklepie.

 3. Następnie Klient określa, czy oczekuje wystawienia paragonu fiskalnego, czy faktury VAT, wskazuje adres dostawy (zarejestrowani Klienci mają również możliwość podać inny adres niż podany w procedurze Rejestracji), sposób wysyłki i płatności. Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie i służą zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktu.

 4. W dalszej kolejności Klient potwierdza złożone zamówienie. Na tym etapie możliwa jest jeszcze zmiana adresu dostawy, danych płatnika, sposobu wysyłki, sposobu zapłaty, liczby oraz rodzaju Produktów.

 5. Po sprawdzeniu wszystkich elementów zamówienia, Klient składa zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W tym momencie zawierana jest Umowa Sprzedaży wybranych Produktów.

 1. Profi-shop.pl wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności, dane rachunku bankowego Profi-shop.pl).

 2. Profi-shop.pl dopuszcza następujące formy płatności:

 • przy odbiorze Produktów od kuriera (za pobraniem),

 • płatność za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU.pl,

 • przedpłata na rachunek bankowy Profi-shop.pl,

 • płatność na raty w ramach systemu „raty żagiel” (system ratalny przez Internet).

 1. W przypadku płatności w formie przedpłaty, zapłata ceny powinna nastąpić w terminie 7 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży. W tym przypadku Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba że Profi-shop.pl i Klient postanowią inaczej.

 2. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 30 dni roboczych. Profi-shop.pl jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 3. Produkty, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta. Po indywidualnym uzgodnieniu warunków istnieje możliwość dostawy Produktu przez Profi-shop.pl pod wskazany przez Klienta adres oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie sposobu korzystania z Produktu.

 4. Profi-shop.pl przyjmuje zamówienia na Produkty wykonywane według specyfikacji Klienta. Zamówienie takie Klient składa telefonicznie, mailowo lub osobiście.

 1. Postępowanie reklamacyjne

 1. Informacja o ewentualnej gwarancji udzielonej na dany Produkt oraz danych potrzebnych do wykonywania uprawnień z gwarancji (w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady) znajduje się pod konkretnym Produktem w Sklepie. Jeśli udzielono gwarancji na Produkt, gwarancja ta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, o których mowa poniżej.

 2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@profi-shop.pl i powinna określać co najmniej:

 • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;

 • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;

 • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).

 1. Profi-shop.pl udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Profi-shop.pl zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 2. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadku zamówienia, o którym mowa w punkcie V.1.8 powyżej.

 3. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 4. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

 1. Dane osobowe

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.

 2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

 

§2 Zasady prywatności

 

 1. Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego usług.

 2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania.

 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

 4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

 5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

 6. Administratorem Państwa danych osobowych jest: MASTER TECHNIK Daniel Głowala ul. Wojciecha 1 40-474 Katowice, NIP 954 249 17 08, 691 646 362, info@profi-shop.pl

 7. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

 8. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych (ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym) Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.

 9. W razie pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego osoby.

 10. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.

 

 

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 

 1. Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko takich tj. :

 1. w celu złożenia zamówienia,

 2. w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,

 3. wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.

 

 1. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres zamieszkania,

 3. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 5. adres poczty elektronicznej (e-mail),

 6. numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),

 7. informacje o używanej przeglądarce internetowej,

 8. inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

 

 1. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.

 2. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

 3. Mając na uwadze okoliczności, że w wielu krajach, do których są przesyłane niniejsze dane osobowe nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju użytkownika. Do danych osobowych użytkownika przechowywanych w innym kraju dostęp zgodnie z prawem tam obowiązującym, dostęp mogą uzyskać na przykład: sądy, organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Z zastrzeżeniem zgodnych z prawem próśb o ujawnienie danych, zobowiązujemy się wymagać od podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem użytkownika podjęcia działań w celu ochrony danych w adekwatny sposób do regulacji ich prawa krajowego.

 

 

§4 Polityka „Cookies”

 

 1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.

 3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:

 1. optymalizacji korzystania ze strony;

 2. identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;

 3. przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;

 4. zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;

 5. gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz google analytics

 6. tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads.

 7. tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.

 8. wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

 

 1. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

 2. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności.

 3. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Użytkownik.

 

§5 Prawa i obowiązki

 

 1. Mamy prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, Użytkownik może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby je usunięto ze swoich baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie.

 3. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 4. Informacja o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

 

 

§6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 

 1. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.

 

 1. Ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.

 2. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.

 3. Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.

 4. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło aby było bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2. 

 

 

§7 Korzystanie z wtyczek Social Media

 

 1. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com i Twitter oraz innych, mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. i Twitter Inc.

 2. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins

 3. Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

 4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.

 5. Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:

 1. Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

 2. Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy

 1. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook lub Twitter na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Profi-shop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

 2. O zmianie Regulaminu Profi-shop.pl poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.

 3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Profi-shop.pl, zarejestrowani Klienci mogą wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

 4. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl